Regulamin

Regulamin
Mistrz Smaku 

REGULAMIN KONKURSÓW pt. : „Mistrz smaku”

§1

DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:

1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady przeprowadzenia Konkursu oraz Konkursu przepisów, odbywających się równolegle na podstawie tych samych zgłoszeń,

2. OrganizatorTVN S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000213007, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 68 702 161,60 PLN;

3. PartnerPrymat sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu - Zdrój przy ul. Chlebowej 14, 44-337 Jastrzębie - Zdrój, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059133, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 200 160,00 PLN;

4. WspółorganizatorzyOrganizator i Partner łącznie;

5. Konkurs – konkurs przeprowadzany przez Współorganizatorów na zasadach określonych w  Regulaminie. Konkurs organizowany jest w okresie od dnia 2.09.2017 r. do dnia 25.11.2017 roku. Konkurs składa się z trzech etapów: I etap – obrady Komisji; II etap – wybór laureatów, III etap – głosowanie;

6. Konkurs przepisów – konkurs przeprowadzany przez Współorganizatorów równolegle z Konkursem, w którym Jury  ocenia i wybiera najlepsze przepisy nadesłane w ramach zgłoszeń; przepis musi być autorstwa Kucharza wskazanego w zgłoszeniu;

7. Para – dwie osoby fizyczne - Uczestnik i Kucharz, z których każda spełnia wymagania przewidziane w Regulaminie, które dokonały wspólnego zgłoszenia i decyzją Komisji zostały wspólnie wybrane do dalszego udziału w Konkursie;

8. Uczestnik – osoba fizyczna w ramach Pary, która kompletuje i wysyła zgłoszenie na zasadach określonych w Regulaminie; w zgłoszeniu m.in. wskazuje Kucharza; Uczestnicy rywalizują łącznie z Kucharzami w Konkursie, ale nie rywalizują w Konkursie przepisów;

9. Kucharz – osoba fizyczna w ramach Pary, która została wskazana przez Uczestnika w zgłoszeniu na zasadach określonych w Regulaminie; Kucharze rywalizują łącznie z Uczestnikami w Konkursie oraz odrębnie w Konkursie przepisów;

10.  Nagroda główna – główna wygrana obejmująca świadczenie pieniężne jakie Partner przyrzeka i wydaje Parze, która zwyciężyła w III etapie Konkursu (głosowanie), na zasadach określonych w Regulaminie, w wysokości: 33.333,00 zł dla Uczestnika i 77.777,00 zł dla Kucharza;

11.  Nagroda pocieszenia – świadczenie pieniężne, jakie Partner na zasadach określonych w Regulaminie przyrzeka i wydaje Parom, które brały udział w III etapie Konkursu (głosowanie), ale w nim nie zwyciężyły, w wysokości: 5555,00 zł dla Kucharza, 1111,00 zł dla Uczestnika;

12. Nagroda w Konkursie przepisów – świadczenie w postaci publikacji przepisu w książce kucharskiej wydanej po zakończeniu Konkursu o szacunkowej wartości 500,00 zł, jakie Organizator przyrzeka i wydaje Kucharzom, których przepisy zostały wybrane przez Jury w Konkursie przepisów;

13. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanego lub możliwego do zidentyfikowania Uczestnika lub Kucharza, takie jak imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,

14. Audycja - audycja telewizyjna pod tytułem „Mistrz smaku” i/lub „Dzień dobry TVN” i/lub „Uwaga” emitowana w programie Organizatora i rozpowszechniana w inny sposób, w której prezentowane są treści związane z Konkursem pokazujące m.in. jego przebieg, felietony przedstawiające Pary, ogłoszenie wyniku;

15. Komisja- osoby fizyczne, powołane przez Organizatora, które spośród wszystkich osób, które dokonały zgłoszenia, wybierze Pary. Komisja składa się z minimum 3 osób,

16. Jury – osoby fizyczne, nie będące uczestnikami, dokonujące oceny zgłoszeń Par w celu wyłonienia laureatów II etapu Konkursu; Jury składa się z czterech osób;

17. Umowa - umowa określająca prawa i obowiązki Uczestnika lub Kucharza oraz Organizatora w związku z ich udziałem w Konkursie i Audycji, zawierana  w trakcie trwania konkursu ale przed zakończeniem II etapu Konkursu (wybór laureatów) niezbędna do dalszego udziału w Konkursie.

§2

UCZESTNICY

1. W Konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna, która spełnia łącznie wszystkie poniższe warunki:

a) jest pełnoletnia,

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

c) posiada stałe miejsce zamieszkania w Polsce lub posiada polskie obywatelstwo,

d) spełnia inne warunki określone w Regulaminie.

2. Pracownicy, współpracownicy Współorganizatorów oraz członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w Konkursie. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby, w stosunku do których toczy się jakiekolwiek postępowanie karne.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami, które dokonały zgłoszenia, celem nagrania z nimi materiałów audiowizualnych na potrzeby Audycji lub wystąpienia w Audycji. Propozycja Organizatora jest podyktowana chęcią prezentacji osób zgłaszających się, natomiast nie wpływa na decyzję o zakwalifikowaniu do Konkursu.

5. Pary zakwalifikowane do udziału w Konkursie zgodnie z brzmieniem §3 będą brały udział w realizacji materiałów audiowizualnych na potrzeby Audycji i/lub mogą być zaproszone do udziału w Audycji w charakterze gościa.

6. Osoba zgłaszająca się wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo) korzystanie przez Współorganizatorów ze swojego wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi w całości lub w wybranych fragmentach, przenosi prawa do utworów zawartych w treści zgłoszenia (w postaci tekstu, zdjęć, filmu) oraz przenosi prawa do i utworów i/lub artystycznych wykonań zarejestrowanych (utrwalonych) przez Organizatora w związku z produkcją i emisją Audycji związanej z Konkursem, w tym w celach reklamy i promocji.
7. Utrwalony przez Organizatora występ osoby zgłaszającej się, Uczestnika lub Kucharza może być przez Organizatora i/lub Partnera wykorzystywany zarówno w całości, jak również w postaci dowolnych fragmentów.

8. Osoba zgłaszająca się, Uczestnik lub Kucharz nie może w jakikolwiek sposób reklamować lub promować w trakcie występu w Audycji i/lub Konkursie jakichkolwiek towarów, usług i/lub podmiotów, które nie zostały dostarczone przez Współorganizatorów.

9. W trakcie trwania Audycji i/lub Konkursu osoba zgłaszająca się, Uczestnik lub Kucharz nie może wygłaszać wypowiedzi niezwiązanych z Konkursem lub Audycją oraz nie może używać słów wulgarnych lub obraźliwych oraz ma obowiązek powstrzymywać się od wypowiedzi, które mogą naruszać prawa osób trzecich.

10. Zezwolenie, o którym mowa w § 2 ust. 6 i 7  oraz przeniesienie praw, o którym mowa w § 2 ust. 6 odnosi się do wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności do:

a) utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

b) wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,

c) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i  przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym(m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video ondemand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),

d) publicznego wykonania, publicznego odtwarzania (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),

e) wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu egzemplarzy Audycji lub fragmentów Audycji,

f) nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną i/lub za pośrednictwem satelity m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,

g) reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.

11.  Zezwolenie i przeniesienie praw, o których mowa w §2 ust. 6 i 7 nie są ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, to jest odnoszą się zarówno do terytorium Polski, jaki terytoriów innych państw.

§3

PRZEBIEG KONKURSU

I. CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest wyłonienie osób, które gotując dla innych okazują w ten sposób wsparcie, szczególną postawę, poświęcenie. W tym celu Uczestnicy wskazują Kucharza, któremu poprzez zgłoszenie do Konkursu chcą pokazać, że doceniają jego pracę.

II. ZGŁOSZENIE

1. Aby uzyskać możliwość wzięcia udziału w Konkursie należy dokonać zgłoszenia w trybie online, za pośrednictwem strony internetowej www.mistrzsmaku.tvn.pl. W tym celu należy wypełnić i przesłać zamieszczony na wskazanej stronie internetowej formularz elektroniczny. W formularzu elektronicznym należy wypełnić wszystkie pola.

2. Mając na uwadze cel Konkursu, zgłoszenie kompletuje i wysyła Uczestnik.

3. Zgłoszenie zawiera między innymi:

a. wskazanie Kucharza, którego Uczestnik wybrał do wspólnego udziału w Konkursie, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 4.;

b. napisany przez Uczestnika opis historii, która spowodowała wybranie właśnie tego Kucharza, ich relacji, znaczenia potraw gotowanych przez Kucharza w życiu Uczestnika; ten opis podlega ocenie na I i II etapie Konkursu;

c. przepis autorstwa Kucharza; przepis podlega ocenie w ramach Konkursu przepisów.

4. Do ww. formularza elektronicznego należy załączyć skan oświadczenia podpisanego przez Kucharza, w którym wyraża zgodę na zgłoszenie jego osoby do Konkursu i Konkursu przepisów, przetwarzanie jego danych osobowych, wykorzystanie jego wizerunku oraz oświadcza, że jest autorem przepisu wskazanego w zgłoszeniu i wyraża zgodę na jego wykorzystanie poprzez zaprezentowanie tego przepisu i wykonanie potrawy zgodnie z nim w ramach Audycji. Oświadczenie jest dostępne do pobrania na tej samej stronie internetowej, co formularz elektroniczny (www.mistrzsmaku.tvn.pl).

5. Zgłoszenie dodatkowo powinno zawierać załączniki w postaci zdjęć i/lub filmu przedstawiającego Uczestnika i/lub Kucharza. Zdjęcia powinny być w jednym z formatów: bmp, dds, gif, jpg, jpeg, png, tga, thm, tif, tiff, yuv, a wielkość jednego pliku nie większa niż 5 mb. Film powinien być w jednym z formatów: 3g2,3gp,asf,asx,avi,flv,mov,mp4,mpg,rm,srt,swf,vob,wmv,ts, o wielkości pliku nie większej niż 150 mb.
6. Dokonując zgłoszenia, Uczestnik przypisuje swoją historię do jednej z pięciu kategorii:

a. KOCHAM: Zgłaszane historie powinny przedstawiać osoby dokonujące wobec Uczestnika  kulinarnych poświęceń będących wyrazem ich miłości do Uczestnika;

b. LUBIĘ: Zgłaszane historie powinny opisywać osobę, która dzięki drobnym przysmakom dba o relacje z Uczestnikiem;

c. SZANUJĘ: Zgłaszane historie powinny opisywać osobę, która gotuje zawodowo, ale nadaje posiłkom wyjątkowy charakter i wymiar (np. kucharki przedszkolne, szpitalne etc.);

d. POMAGAM: Zgłaszane historie powinny opisywać osobę, dzięki której posiłek miał szczególne znaczenie i był czymś więcej niż tylko zaspokojeniem głodu (wolontariat, pomoc sąsiedzka);

e. SMAKUJĘ: Zgłaszane historie powinny opisywać osobę, która zdaniem Uczestnika przygotowała mu danie dostarczające niezwykłych doznań kulinarnych.

 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności wybranej kategorii. Organizator ma prawo najpóźniej do końca I Etapu Konkursu przesunąć zgłoszenie do właściwej według Organizatora kategorii. W przypadku podjęcia przez Organizatora decyzji o takim przesunięciu, Organizator powiadomi o tym Uczestnika przy użyciu danych kontaktowych zawartych w zgłoszeniu. Uczestnikowi Konkursu przysługiwać będzie prawo do usunięcia zgłoszenia z dalszego udziału w Konkursie.

8. Zdjęcia oraz film, o których mowa w ust. 5, jak również przepisy, o których mowa w ust. 4 powyżej powinny być dziełami oryginalnymi i nie mogą naruszać praw autorskich, praw pokrewnych oraz jakichkolwiek innych praw oraz prawem chronionym dóbr osób trzecich. W przypadku, gdy zdjęcia i/lub film zostały wykonane przez osobę inną niż zgłaszająca, osoba zgłaszająca jest zobowiązana nabyć całość autorskich praw majątkowych do nich oraz do zawartych w nich utworów i przedmiotów praw pokrewnych w zakresie umożliwiającym wykonanie zobowiązań określonych w § 2 Regulaminu.

9. Osoba zgłaszająca się odpowiada za uzyskanie odpowiednich zgód i zezwoleń na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunków osób przedstawionych na załączonych zdjęciach i/lub w filmie na polach eksploatacji i na zasadach wymienionych w Regulaminie.

III. ETAP I – OBRADY KOMISJI

1. Spośród osób zgłaszających się, które dokonały poprawnego zgłoszenia, w poprawnym terminie zgłoszenia i których dane są zgodne z wymaganiami Konkursu zapisanymi w Regulaminie, Komisja dokona wyboru Par. Podstawowymi kryteriami wyboru Par, którymi kieruje się Komisja jest szczególny charakter opisanej relacji danej Pary, jak najciekawsze lub najbardziej poruszające uzasadnienie przez Uczestnika wyboru danego Kucharza do zgłoszenia w Konkursie.

2. Komisja wybiera 25 Par, po 5 Par z każdej kategorii.

3. Obrady Komisji odbywają się w okresie 1.11. - 2.11.2017 r.

4. Przesłanie zgłoszenia w trybie wskazanym w Regulaminie nie daje osobie zgłaszającej jakiejkolwiek gwarancji wzięcia udziału w Audycji i/lub Konkursie. Brak odpowiedzi ze strony przedstawicieli Organizatora jest wynikiem niezakwalifikowania przez Komisję zgłaszającego się do udziału w Audycji i/lub Konkursie.

5. Wybranie przez Organizatora zgłaszającej się osoby czy podjęcie lub prowadzenie rozmów na temat możliwości i warunków udziału w Audycji i/lub Konkursie również nie jest równoznaczne z uzyskaniem przez osobę zgłaszającą się jakiegokolwiek prawa do domagania się udziału w Audycji i/lub Konkursie.

 

IV. ETAP II - WYBÓR LAUREATÓW


1. Komisja przedstawia Jury 25 Zgłoszeń, które zostały przez nią wyłonione w trybie wskazanym w §3 Regulaminu sekcja Obrady Komisji. Obrady Jury odbywają się w okresie od dnia 3.11.2017 r. do dnia 7.11.2017 r.

2. Jury dokonuje wyboru 5 Par, po jednej z każdej kategorii, które przechodzą do III etapu Konkursu (głosowanie) i tym samym uzyskują tytuły laureatów. W tym celu Jury ocenia opisy historii nadesłane przez Uczestników w zgłoszeniach, biorąc pod uwagę:

a. wyróżnianie się danej historii z uwagi na: wartość edukacyjną, społeczną lub etyczną przekazu, postawę i/lub poświęcenie Kucharza, szczególny charakter jego działań na rzecz innych;

b. jak najciekawsze i emocjonalne opisanie historii, szczególnie poruszający sposób przedstawienia roli gotowania w danej historii.

3. Jury dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący ma przewodniczący Jury.

4. Pary wybrane przez Jury do udziału w III etapie Konkursu zostaną poinformowane o tym fakcie przez Współorganizatorów, pod numerem telefonu wskazanym w Zgłoszeniu jako numer kontaktowy.

5. Pary, które uzyskały tytuł laureata przechodzą do III etapu Konkursu (głosowanie) i walczą o Nagrodę główną.

 

V. ETAP III - GŁOSOWANIE


1. III etap Konkursu polega na wybraniu zwycięzcy Konkursu poprzez głosowanie widzów za pomocą aplikacji umieszczonej na stronie internetowej www.mistrzsmaku.tvn.pl na 5 Par, które uzyskały tytuł laureata.

2. Głosowanie odbywa się w okresie od dnia 8.11.2017 r. do dnia 24.11.2017 r.

3. Głosowanie będzie się odbywać drogą elektroniczną poprzez oddanie głosu za pośrednictwem aplikacji znajdującej się na stronie www.mistrzsmaku.tvn.pl. Para, która uzyska najwyższą liczbę głosów, uzyskuje tytuł zwycięzcy i prawo do Nagrody głównej.

4. Pozostałe Pary biorące udział w III etapie Konkursu, które nie uzyskały tytułu zwycięzcy, otrzymują Nagrody pocieszenia.

5. Współorganizatorzy dopuszczają możliwość oddania więcej niż jednego głosu na jednego lub więcej laureatów. Jednak z jednego unikalnego adresu e-mail można oddać tylko jeden głos na danego laureata dziennie.

6. Zabronione jest zwiększanie ilości głosów poprzez działania niezgodne z Regulaminem, w tym zwłaszcza poprzez wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń i programów komputerowych powodujących naliczanie głosów nie oddanych bezpośrednio przez osoby fizyczne korzystające z danego numeru telefonu bądź adresu email jak również w przypadku tworzenia przez osobę fizyczną odrębnych adresów email wyłącznie w celu oddania głosu.

7. Współorganizatorzy zastrzegają sobie możliwość nienaliczania bądź odjęcia głosów, w stosunku do których będą uzasadnione podejrzenia o naruszanie zasad głosowania, o których mowa w ust.6 powyżej.

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Ogłoszenie zwycięzcy Konkursu nastąpi w dniu 25 listopada 2017 r., publicznie w ramach audycji „Dzień dobry TVN”.

§4

KONKURS PRZEPISÓW

1. W Konkursie przepisów biorą udział wszystkie zgłoszenia prawidłowo nadesłane do Konkursu. W Konkursie przepisów ocenie podlega jedynie przepis zawarty w zgłoszeniu.

2. Przepis powinien być stworzony przez Kucharza.

3. W Konkursie przepisów, spośród wszystkich prawidłowo dokonanych zgłoszeń Jury wybierze maksymalnie 100 zgłoszeń, w których przedstawione przepisy wyróżniają się pod względem kreatywności w tworzeniu unikalnych potraw lub adaptacji potraw powszechnie znanych, ciekawych połączeń składników, oryginalności proponowanych metod przyrządzania.

4. Nagrodą w Konkursie przepisów jest  publikacja przepisu w książce kucharskiej, która będzie opracowana i wydana po zakończeniu Konkursu.

5. Książka zostanie wydana przez podmiot działający na zlecenie Organizatora.

6. O wygranej w Konkursie przepisów Kucharze zostaną poinformowani telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym w zgłoszeniu.

§5

NAGRODA

1. Nagrodą główną w Konkursie jest świadczenie pieniężne jakie Partner wydaje zwycięskiej Parze w wysokości 77.777,00 zł dla Kucharza i 33.333,00 zł dla Uczestnika. Jest jedna Nagroda główna.

2. Nagrodą pocieszenia w Konkursie jest świadczenie pieniężne jakie Partner wydaje Parom, które dostały się do III etapu Konkurs (głosowanie), ale w nim nie zwyciężyły. Nagroda pocieszenia wydawana jest w wysokości 5555,00 zł dla Kucharza i 1111,00 zł dla Uczestnika. Są 4 Nagrody pocieszenia.

3. Nagrodą w Konkursie przepisów jest publikacja przepisu w książce kucharskiej, o której mowa w §4, o szacunkowej wartości 500,00 zł. Jest maksymalnie 100 Nagród w Konkursie przepisów.

4. Za wydanie Nagrody głównej i Nagrody pocieszenia i odprowadzenie prawem wymaganych podatków odpowiada Partner.

5. Za wydanie Nagrody w Konkursie przepisów odpowiada Organizator.

6. Nagrody w konkursie wskazane w ustępach 1,2,3 podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.

7. Partner lub Organizator, w zakresie wydawanych przez siebie Nagród, mają prawo weryfikacji, czy osoby uprawnione do Nagród spełniają określone w Regulaminie warunki. W tym celu Partner lub Organizator może żądać od tych osób złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do ich weryfikacji i wydania Nagród. Niespełnienie warunków Konkursu lub innych warunków wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu, w tym odmowa spełnienia warunków określonych w niniejszym punkcie uprawnia Partnera lub Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.

8. Żadna z Nagród nie podlega wymianie na inne świadczenia.

9. Otrzymanie Nagrody głównej lub Nagrody pocieszenia nie wyklucza możliwości otrzymania Nagrody w Konkursie przepisów.

10. Uczestnikom i/lub Kucharzom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie w związku z udziałem w Konkursie.

11. Uczestnicy i/lub Kucharze nie mogą domagać się od Współorganizatorów zwrotu jakichkolwiek kosztów w związku z udziałem w Konkursie, ani utraconych zarobków.

§6

DANE OSOBOWE

1. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator TVN S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika i Kucharza, wydania Nagród i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzcy - nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.

2. Organizator będzie przechowywał Dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Organizator nie będzie przekazywał Danych osobowych innym podmiotom, za wyjątkiem Partnera, który jest odpowiedzialny za wydanie Nagród, w celach związanych z ich wydaniem.

4. Organizator może zwrócić się do Uczestnika i/lub Kucharza z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego innych danych osobowych lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora.

5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz do ich poprawiania. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania Danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa z dopiskiem „Mistrz smaku”.

6. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie Danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji Uczestnika i/lub Kucharza lub prawa do Nagrody może prowadzić do wykluczenia z Konkursu lub do odmowy przyznania prawa do Nagrody.

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje związane z Konkursem należy kierować do Organizatora na adres: TVN S.A., ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca składająca się z przedstawicieli Organizatora.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 8 PUBLIKACJA REGULAMINU

1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora: TVN S.A. pod adresem: ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa oraz na stronie internetowej: www.mistrzsmaku.tvn.pl.

Komentarze (0)

Dodaj komentarz do artykułu
Zaloguj się, aby dodać komentarz
Dodaj komentarz do artykułu
  • Udostępnij komentarz w:
  • ikona twitter
  • ikona facebook
  • ikona google plus
publikuj
Właśnie pojawiły się nowe () komentarze - pokaż
Forum jest aktualizowane w czasie rzeczywistym
Pomoc | Zasady forum
Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
tvnpix